» » » Muxtar Namə 1-10

Top İstifadəçilər


Fatimə Nuri Xuda 23 yanvar 2014
Xəbərləri: 2977
Şərhləri: 81
Admin 31 oktyabr 2013
Xəbərləri: 2774
Şərhləri: 1721
Yusifi Zehra 26 dekabr 2013
Xəbərləri: 1800
Şərhləri: 1728
Elya 20 iyun 2014
Xəbərləri: 1087
Şərhləri: 2672
Huseynci Medine 2 mart 2014
Xəbərləri: 1048
Şərhləri: 2324
RuQeYyA 27 yanvar 2014
Xəbərləri: 591
Şərhləri: 3854
Aşiqi Rüqəyya 2 may 2015
Xəbərləri: 492
Şərhləri: 522
Senem 9 mart 2014
Xəbərləri: 446
Şərhləri: 718
Sirli_melek 19 dekabr 2013
Xəbərləri: 367
Şərhləri: 3949

Online Sual-CavabAlemdar
Alemdar
19:47:07

Salam Alleykum wie ehli ilk evvel imam Hesen Esgerin(es) wahadeti ile baglı butun wie ehline bawsaglıgı verirem Allah imami Zamanın(ef) zuhurunu tecil etsin Amin.menim ucun dua edenlere hamınıza tewekkur edirem Allah her birinizden razı olsun sizin kimi ailem oldugu ucun Allaha wukur edirem Allah her birinizi komeyi olsun ve en boyuk arzumuz olan Kerbelanı her birimize nesib etsin Amin sinin her birinize minetdaram dua etmisiz vaxtınızdan zamanınızdan kecmisiz Halal edin Admin qardawımda tewekkur edirem hem duaları ucun hemde sayıtımız ucun yaxwıki bu sayıtımız var yaxwı momin dostlarımız var Allah her zaman sizi qorusun Amin
Alıntı

islam awiqi
islam awiqi
06:29:19

ÇӘRŞӘNBӘ GÜNÜN ZİKRİ: YA HӘYYU YA QӘYYUM! (100 DӘFӘ) GÜNÜN DUASI: Rəhman və Rəhim Allahın adı ilә. Hәmd vә sәna yalnız o Allaha mәxsusdur ki, gecәni örtük, yuxunu sakitlik, gündüzü isə iş vә fәaliyyәt üçün qәrar verdi. İlahi! Sәnә hәmd edirәm ki, mәni qәbrimdәn (yatağımdan) dirildib, qaldırdın vә әgәr istәsәydin, bu (müvәqqәti ölümü) әbәdi (ölüm) qәrar verәrdin. Sәnә daimi vә mәxluqatın hesablaya bilmәyәcәyi qәdәr hәmd ilә hәmd edirәm. Pәrvәrdigara! Sәnә hәmd edirәm, ona görә ki, mәni xәlq edib, xilqәtimi orta vəziyyətdə qәrar verdin, işlәrimi tәqdir edib, (hacәtlәrimi) rәva qıldın, mәni öldürdükdən sonra diriltdin, xәstәlәndirib sağaltdın vә sağlamlıq bәxş etdin. İmtahan edib ne'mәt әta etdin, әrşә hakim kәsilib mülkünü hәr tәrәfdәn әhatә etdin. Pәrvәrdigara! Mәn Sәni vasitәlәri zәif olan, çarәlәri kәsilәn, әcәli yaxınlaşan, dünyada arzuları yaxınlaşan, Sәnin rәhmәtinә ehtiyacı çoxalan, öz süstlüyünə hәsrәti vә hәlakәti çoxalan vә Sәnin dәrgahına tövbәsi xalis olan bir bәndәn kimi çağırıram. Pәrvәrdigara! Peyğəmbərlәrin sonuncusu olan Həzrət Məhәmmәd vә onun pak Əhli-beytinә salavat göndәr vә o Hәzrәtin şәfaәtini mәnә nәsib et! Onunla (cәnnәtdә) hәmsöhbәt olmaqdan mәni mәhrum etmә! Hәqiqәtәn, Sәn rәhm edәnlәrin rәhm edәnisәn. Pәrvәrdigara! (Hәftәnin) bu günündә mәnә dörd şey әta et: Qüvvәmi Sәnә itaәt etmәkdә, sevincimi Sәnә ibadәt etmәkdә, rәğbәtimi Sәnin verәcәyin savabda, zahidliyimi isә Sәnin tәrәfindәn dәrdli әzaba sәbәb olan şeylәrdәn uzaq olmaqda qәrar ver! Hәqiqәtәn Sәn, istәdiyin şeylәrә qarşı lütf sahibisәn.
Alıntı

islam awiqi
islam awiqi
06:36:40

ÇӘRŞӘNBӘ AXŞAMI GÜNÜN ZİKRİ: YA ӘRHӘMӘR-RAHİMİN! (100 DӘFӘ) GÜNÜN DUASI: Rəhman və Rəhim Allahın adı ilә. Hәmd olsun Allaha, hәmd Onun haqqıdır. Ona, layiq olduğu tәrzdә çoxlu hәmd edirәm. Allaha nәfsimin şәrindәn pәnah aparıb, Ona sığınıram. Çünki, hәqiqәtәn nәfs, Rәbbinin rәhm etdiyi şәxslәrdәn başqa insanları pisliklәrә sürüklәyir. Pәnah aparıram Allaha, şeytanın şәrindәn, o şeytan ki, mәnim günahımın üstünə günah artırır. Hәr günahkar zalım, zülmkar hakim vә güclü düşmәnimdәn Allaha pәnah aparıram. İlahi! Mәni öz qoşunundan qәrar ver! Çünki hәqiqәtәn, yalnız Sәnin qoşunun qalibdir. Mәni Öz dəstəndәn qәrar ver, çünki hәqiqәtәn, yalnız sәnin dəstən nicat tapanlardır. Mәni öz dostlarından qәrar ver, çünki hәqiqәtәn, Sәnin dostların üçün heç bir qorxu yoxdur vә onlar qәm-qüssә görmәzlәr. Pәrvәrdigara! Mәnim dinimi islah et, çünki, o (dinim) işlәrimin ismәtidir. Axirәtimi dә islah et, çünki, o әbәdi qәrargah evim, alçaq insanlarla qonşuluqdan sığınacaq yerimdir. Hәyatımı hәr bir xeyir işdә artım sәbәbi vә vәfatımı bütün şәrlәrdәn xilas olma sәbәbi qәrar ver! Pәrvәrdigara! Məhәmmәdә, Peyğəmbərlәrin sonuncusuna vә mürsәl Peyğəmbərlәrin sayının tamamlayıcısı vә onun pak Əhli-beytinə vә nәcabәtli sәhabәlәrinә salavat göndәr! Bütün qәm-qüssәmi vә düşmәnlәrimi aradan götür! Sәni and verirәm adlarının daha üstünü olan Allah adına, yer vә göyün Rәbbi olan Allah adına ki, әvvәli Sәnin qәzәbin olan bütün xoşagәlmәz işlәrdәn sәndәn sığınacaq istәyirәm. Әvvәli Sәnin razılığın olan bütün bәyәnilәn şeylәri Sәndәn istәyirәm. Mәnim ömrümü öz tәrәfindәn olan başlanmağınla sona yetir! Ey ehsan sahibi olan Allah!
Alıntı

Gulnar63
Gulnar63
5 dekabr 2016

Salam Aleykum wie ehli
Bilməg istərdim, mətin yazargən, rənglərdən istifadə etmək istəyirəm amma bilmirəm necə istifadə edirlər, mümgünse deyin
Alıntı

Fatimə Nuri Xuda
Fatimə Nuri Xuda
5 dekabr 2016

🍃🌹Allah-təala Musaya (ə) buyurdu:🌹🍃

“Heç bu vaxta qədər xalis bir əməl yerinə yetirmisən?” Dedi: “Bəli. Namaz qılmışam, oruc tutmuşam və zikr demişəm.” Buyurdu: “Namaz sənin siratdan keçməyin üçündür. Oruc cəhənnəm atəşi qarşısında qalxanındır. Zikr isə behiştdəki dərəcələri qaldırır. Bəs elə isə, bütün bunlar sənin özün üçün olub.” Musa (ə) ağladı və ərz etdi: “Pərvərdigara! Mənə elə bir iş öyrət ki, yalnız Səndən ötrü olsun.” 🗣🗣🗣Xitab olundu: “Zülm görmüşə kömək göstərmisən? Çılpağı geyindirmisən? Susuza su vermisən? Alimə ehtiram etmisən? Bunlar xalis əməllərdir.”

Alıntı

Fatimə Nuri Xuda
Fatimə Nuri Xuda
5 dekabr 2016

🌹İmam Səccad (ə):🌹

✨💫Ananın sənin boynunda olan haqqı budur bilməlisən ki, ondan başqa heç kəs səni özündə saxlayıb-daşımayıb. O sənə qəlbindən meyvə verib ki, heç kəs bunu etməz. Bütün üzvləri ilə sənin qoruyub saxlamaqdan ötrü çalışıb. Sənə yemək verib, özü ac qalmaqdan, səni geyindirib, özü paltarsız qalmaqdan, sənə su verib, özü susuz qalmaqdan, sənin üzərinə kölgə salıb, özü günəşin hərarəti altında qalmaqdan, yuxusuz qalmaqdan, səni soyuqdan və istidən qorumaqdan əsla qorxmayıb. O bütün bunlara ona görə dözüb ki, təki bir övladı olsun! Əgər Allah sənə kömək edib tövfiq verməsə, ona təşəkkür edib borcundan qurtarmağa qüdrətin çatmaz.
🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙
✨💫Atanın sənin boynunda olan haqqı budur biləsən ki, o sənin varlığının, mövcud olmağının mənşəyidir. Əgər o olmasaydı, sən də olmazdın. Sənin vücudunda olan xoşagələn hər şeyin kökü atandır. Elə isə Allaha şükr et və bu ne`mətə görə ona minnətdar ol.

Alıntı

Fatimə Nuri Xuda
Fatimə Nuri Xuda
5 dekabr 2016

Bir gün bir kişi İmam Sadiqin (ə) hüzuruna gəlib dedi: “Atam-anam sənə fəda olsun, mənə mövizə et.” Həzrət (ə) buyurdu: “Əgər Allah-təala ruziyə zamindirsə, qüssələnmək nə üçün❓
Əgər ruzi bölünübsə, hərislik nə üçün❓Əgər Qiyamət haqq-hesabı həqiqətdirsə (haram yolla) dövlət toplamaq nə üçün❓ Əgər Allah infaqın əvəzini verəcəksə, simiclik nə üçün❓ Əgər Allahın əzabı atəşdirsə, günah nə üçün❓ Əgər ölüm haqdırsa, (günah və batil işdən ötrü) sevinmək, şadlanmaq nə üçün❓ Əgər, əməllər barədə Allaha səhih hesabat veriləcəksə, özünü aldatmaq nədir❓ Əgər Sirat körpüsündən keçmək haqdırsa xudpəsəndlik nə üçün❓Əgər hər şey müqəddər olunubsa, qəmlənmək nə üçün❓ Əgər dünya fanidirsə, ona e`timad nə üçün❓

Alıntı

Fatimə Nuri Xuda
Fatimə Nuri Xuda
5 dekabr 2016

🌅 بِسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 🌅

🌺AiLə HeKaYəSi🌺


Ər və arvad uzun illər xoşbəxt evlilik yaşayırlar.🕊🕊
Onlar bir-biri ilə bütün sirlərini, narahatlıqlarını, sevinclərini bölüşürlər.🌸🌸
Amma qadın ərindən bir xahiş edib deyir: Səndən xahişim budur ki,
heç vaxt mənim şkafımda qoyduğum qutuya🎁 baxmamalısan🙂.
Qadının yoldaşı də o qutuda🎁 nə saxladığını soruşmur🙂.
Sadəcə fikirləşir ki🤔, orda yalnız qadınlara məxsus hansısa bir əşya ola bilər🤗.
Ona görə də əlbəttı baxmaram deyə cavab verir🤗.
Vaxt keçir və onlar qocalırlar🍂🍂.
Bir gün qadın xəstələnir, özünü çox pis hiss edəndə ərindən o qutunu🎁 xəstəxanaya gətirməyi xahiş edir🙂.
Artıq qutunun🎁 sirrinin açılması vaxtının gəlib çatdığını hiss edir.
Qoca evə 🏡gəlir, qutunu🎁 tapır və xəstəxanaya gətirir.
Qadın qutunu🎁 əlinə alıb,yumşaq bir gülüşlə açır😊. Kişi görür ki,qutunun içərisində 2 toxunma gəlincik və xeyli miqdarda toplanmış pul, 95 min dollar var🤔.
Bu qədər məbləği görüb çox təəccüblənir😳.
Xanımından soruşur ki,bu qədər pulu haradan gətirib🤔😳.
Qadın deyir: Biz evlənməmişdən əvvəl Anam mənə xoşbəxt nigahın sirlərini öyrədib.
O mənə şərt kəsib ki, sən heç vaxt ərinlə mübahisə etməməlisən☺️.
O hər dəfə mənə deyirdi ki, nə vaxt sən yoldaşından incisən, sakitcə oturub bir gəlincik toxu🙌🏻.
Kişi qadının sözlərindən təsirlənir gözləri dolur😣.
Qutuda🎁 cəmi iki gəlincik var idi.
Kişi deyir: Belə çıxır ki, birgə yaşadığımız bu əlli ildə sən məndən cəmi iki dəfə incimisən?😄
Bəs demədin bu qədər pul hardandır? 😳
Qadın gülümsəyərək ☺️cavab verir:
Bu pullar mənim incidiyim vaxt toxuyub, satdığım gəlinciklərin pullarıdır...☺️😄

╔═──═ঊ⛅ঊ═──═╗
Dideyi Giryan
╚═──═ঊ⛅ঊ═──═╝
Alıntı

Fatimə Nuri Xuda
Fatimə Nuri Xuda
5 dekabr 2016

🌅 بِسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 🌅

Hz.Muhəmməd(s)buyurub:

"Ailə qurun ki,ruzinizi artırar."

🌿❉Əl-kafi,5-ci cild,səh329,hədis 6.

╔═──═ঊ⛅ঊ═──═╗
Dideyi Giryan
╚═──═ঊ⛅ঊ═──═╝
Alıntı

Fatimə Nuri Xuda
Fatimə Nuri Xuda
5 dekabr 2016

🌅 بِسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ِ🌅

İmam Sadiq(ə.s)buyurub:
"Övladına qarğış edəni Allah yoxsul edər"

🌿❉"İddətüd-dai,"səh.80


╔═──═ঊ⛅ঊ═──═╗
Dideyi Giryan
╚═──═ঊ⛅ঊ═──═╝
Alıntı

Fatimə Nuri Xuda
Fatimə Nuri Xuda
5 dekabr 2016

↪🌱AİLƏ🌱💞:
🌅 بِسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ِ🌅

🍃ADƏM ÖVLADI🍃

❃💭Adəm övladı həqiqətən də yazıqdır.
❃💭 Kaş o, Cəhənnəm odundan kasıbçılıqdan qorxduğu qədər qorxardı...

╔═──═ঊ⛅ঊ═──═╗
Dideyi Giryan
╚═──═ঊ⛅ঊ═──═╝
Alıntı

Fatimə Nuri Xuda
Fatimə Nuri Xuda
5 dekabr 2016

🍃🍃KİM DEYİR KİŞİ AĞLAMAZ?!

•┈┈••🌟﷽🌟••┈┈•

Kim deyir ki, kişi ağlamaz?!
Hz. Məhəmməd (s.a.s.) ümmətim-ümmətim deyə göz yaşı
tökmədi mi?!💧
Hz. Əli ə.s Xanımlar xanımı, Xanım Fatimeyi Zəhra ə.s üçün göz yaşı
tökmədi mi?!💧

Əsl kişi ağlayar...☝️🏻

Günah deyər ağlayar😣
Eşq deyər ağlayar,😔
Əfv deyər ağlayar, 😔
ALLAH deyər ağlayar..❗️😔

@islamda_aile
╔═──═ঊ⛅ঊ═──═╗
Dideyi Giryan
╚═──═ঊ⛅ঊ═──═╝
Alıntı

Fatimə Nuri Xuda
Fatimə Nuri Xuda
5 dekabr 2016

❃💭MÖ'MİN

❃💭MÖ'MİNƏ


🍃✿المؤمنةُ أعزُّ من المؤمن.
Mö'minə (qadın) mö'mindən daha az tapılandır.
(Möminə nadirdir.)


🍃✿المؤمن أعز من الكبريت الأحمر.
Mö'min də qırmızı kibritdən daha az tapılandır.


🍃✿فمن رأى منكم الكبريت الأحمر ؟
Sizlərdən kim qırmızı kibrit görübdür ?

🍃✿المؤمن غريبٌ.
Mö'min qərib və tənhadır (o qədər az tapılandır ki, sanki camaat içində qərib-kimsəsizdir və özü kimisini yalnız özündən çox uzaq məsafələrdə tapa bilər).💧


💧Mö'minin haqqını tanımazlar, çünki onun etdiyi yaxşılıq Allaha ucalar və yerlərdə onun əməlinin xəbəri yayılmaz.

😣Amma kafir isə məşhur olar.
Çünki onun yaxşı işi insanlar üçündür deyə elə onların içində yayılaraq səmaya ucalmır.

🍃✿Budur ki, mö'min camaat içində tanınmaz olar...


🍃✿Salam olsun qərib yaşayanlara !
_ _ _ _ _
🍃✿Özünə kamil dost axtaran kimsə !

🍃✿Özündən üstünü ilə dostluq etsən, o insan səninlə imtahan olunacaq.

🍃✿Yox əgər özündən aşağı olan birisi ilə dostluq etsən, sən onunla imtahan olunacaqsan.

🍃✿Hər iki halda imtahan var, ya səninlə imtahan olunar, ya da sən onunla imtahan olunarsan...

🍃✿Kamil dost axtarma, dostsuz qalarsan...

╔═──═ঊ⛅ঊ═──═╗
Dideyi Giryan
╚═──═ঊ⛅ঊ═──═╝
Alıntı

Fatimə Nuri Xuda
Fatimə Nuri Xuda
5 dekabr 2016

🌅بِسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ🌅

🌟ATA VƏ ANA🌟

🌿 Əgər sən öz valideyninə valideyninin sənə göstərdiyi bütün nəvazişləri göstərsən, niyə yenə də valideyninin haqqını tam ödəmiş sayılmırsan ?

🍃✿Cavab:
Çünki, sən valideyninə xidmət edərkən müvəqqəti və axır bir gün bitəcək bir xidməti yerinə yetirdiyini düşünürsən və bir gün tezliklə bu xidmətin bitdiyini də dəqiq bilirsən.

Amma valideyn o cür deyil.
Valideyn öz övladının xidmətində durmağının sonunu heç ağlına da belə gətirmir.

🌿Ata-analarımız evimizin və həyatımızın bərəkətidir...

╔═──═ঊ⛅ঊ═──═╗
Dideyi Giryan
╚═──═ঊ⛅ঊ═──═╝
Alıntı

Fatimə Nuri Xuda
Fatimə Nuri Xuda
5 dekabr 2016

Alemdar,
Əssələmu əleykum. Allah köməyiz olsun qardaş. Allah çətinliklərinizi Muhəmməd və Ali Muhəmməd hörmətinə asan etsin inşəllah.
Alıntı

islam awiqi
islam awiqi
5 dekabr 2016

BAZAR ERTӘSİ GÜNÜN ZİKRİ: YA QAZİYӘL-HACAT! (100 DӘFӘ) GÜNÜN DUASI: Rəhman və Rəhim Allahın adı ilә. Hәmd yalnız o Allaha mәxsusdur ki, yer vә göyü yaradarkәn heç kimi şahid tutmadı. Vә (ruhları vә bütün canlıları) yaradarkәn, özünə kömәkçi götürmәdi. İlahiyyәtindә şәrik qoşulmadı vә vәhdaniyyәtindә bir kәsә ehtiyacı olmadı. Dillәr Onu sonadәk vәsf etmәyə, ağıllar isә Onun barәsindә tam mә'rifәt kәsb etmәyə acizdirlər. Zalımlar Onun heybәti müqabilindә xar, böyük şәxsiyyәtlәr Onun xәşyәti qarşısında kiçik, üzlәr isә Onun әzәmәti müqabilindә ram vә zәlildir. Belә isә ardıcıl, әbәdi vә kamil hәmd Sәnә mәxsusdur. Onun әbәdi tәhiyyәti vә daimi salamı Rәsulu Məhәmmәdә olsun! İlahi! Bu günümün әvvәlini sәlah (yaxşı), ortasını fәlah (qurtuluş), sonunu isә asanlıq qәrar ver! Sәnә әvvәli qorxu, ortası sәbirsizlik, sonu isә dәrd-bәla, әzab-әziyyәt vә çәtinlik olan gündәn pәnah aparıram. İlahi! Sәnin dәrgahına etdiyim vә daha sonra vәfalı qalmadığım bütün nәzir, vә'd və әhdlәrdәn tövbә edirәm. Sәnin bәndәlәrinin mәnim üzәrimdә olan haqlarını ödәmәk üçün Sәndәn kömәk istәyirәm. Sәnin bәndәlәrinin hәr birinin mәnim üzәrimdә haqqı olmuş olsa, onun özü, namusu, mal-dövlәti әhli-әyalı və övladı barәsindә ona zülm etmiş olsam, yaxud onun qeybәtini etmiş olsam, vә ya öz meylim, nәfsim, tәkәbbür, xudbinlik, hәsәd, riya vә әsәbilәşmәk üzündәn onu çәtinliyә salmış olsam, hal-hazırda hazır ya qaib, diri vә ya ölmüş olsa, әlim onun haqqını özünә qaytarmağa aciz olsa vә ondan halallıq ala bilmәsәm, (bu işlәri mәnim әvәzimdәn tә'min edәsәn) onda Sәndәn istәyirәm, ey insanların hacәt vә istәklәrinә malik olan Allah! Bu hacәtlәr Sәnin mәşiyyәt vә istәyinlә rәva olunur vә Sәnin iradәnlә sür'әtlә yerinә yetirilir. (Sәndәn) istәyirәm ki, Məhәmmәd vә onun Əhli-beytinә salavat göndәrib, onu mәndәn Özün istәdiyin tәrzdә razı salasan vә Öz dәrgahında olan rәhmәtdәn bәxş edәsәn. Hәqiqәtәn, bağışlamaq Sәnin fәzlini azaltmaz vә ne'mәt әta etmәyin Sәnә zәrәr yetirmәz. Ey rәhm edәnlәrin rәhmlisi! İlahi! Mәnә bütün bu günlәrdә iki ne`mәt ver; Əvvәlindә Sәnin itaәtindә olmaqla, sәadәt vә bağışlamaqla әta etdiyin ne'mәt. Ey (Rәbbim) vә ey o kәs ki, Sәndәn başqası günahları bağışlamaz!
Alıntı

Yusifi Zehra
Yusifi Zehra
4 dekabr 2016

Alemdar,
Allahın salamı olsun. Alah nə müşkülünüz varsa tezliklə həll etsin. Amin. Allahummə salli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd və əccil fərəcəhum.

Ehlibeyt asiqi,
Salam, xoş gəlibsiz bacı. Allah xoşbəxt etsin İnşAllah.
Alıntı

Admin
Admin
4 dekabr 2016

Ehlibeyt asiqi,
Allahin salami ve rehmeti uzerinize olsun.Saytimizin evvelki nezaretcisi.Allah mubarek etsin.Xosbext olasiz inseAllah
Alıntı

Huseynci Medine
Huseynci Medine
4 dekabr 2016

Ehlibeyt asiqi,

eleykum essalam Fidan xow gelib sefa getirdin,
Allah Teala xosbext elesin seni, ogul qiz anasi olasan insAllah bacim
ne yalan deyim unutmamiwdim inan Allaha 2 gun evvel Sems baciyla sen aglima geldin, bilmirem hardan geldiz ama Allahhaqi sizi fikirlesirdim
Alıntı

Ehlibeyt asiqi
Ehlibeyt asiqi
4 dekabr 2016

sirli melek ruqeyye medine nurane alemdar hansi nikler yadimdadi olari dedim haminiza salam olsun ) ya_FATIME))) SENE DE SALAM.. BU istifadeciler olan erefeler girirdim men artiq evlenmiwem ) saq elim subaylarin bawina) admin qardaw size de Allahin salami olsun.. ozunuzden muqayet olun Allah amaninda
Alıntı

Ehlibeyt asiqi
Ehlibeyt asiqi
4 dekabr 2016

kohne dostlarima menden salam deyersiz) yeni gelenlere de xow gelibsiz deyirem))
Alıntı

Ehlibeyt asiqi
Ehlibeyt asiqi
4 dekabr 2016

unudulmuwam cox gumanki artiq)))
Alıntı

Ehlibeyt asiqi
Ehlibeyt asiqi
4 dekabr 2016

Allahin salami ve rehmeti uzerinize olsun necesiz
Alıntı

RuQeYyA
RuQeYyA
4 dekabr 2016

Axsaminiz xeyir sayt ehli dunen bizden dua isdeyen Elemdar qardas her birinize sagolun deyir haqlarini halal etsin deyir qardas ozu qayidanda yazacagini soyledi insAllah sag salamt yeniden saytimiza qayidacaq ve oz dilinden size yazacaq Allah her birinizden razi olsun dua eden dillerinizi axiretde lal etmesin insAllah Amin
Alıntı

islam awiqi
islam awiqi
4 dekabr 2016

BAZAR GÜNÜN ZİKRİ: YA ZӘL-CӘLALİ VӘL-İKRAM! (100 DӘFӘ) GÜNÜN DUASI: Rəhman və Rəhim Allahın adı ilә. Fәzl vә rәhmәtindәn başqa bir şeyә ümidim olmayan Allahın adı ilə. Onun әdalәtindәn başqa bir şeydәn qorxmuram. Onun sözündәn başqa bir şeyә arxalanmır və Onun ipindәn başqa bir şeydәn tutmuram. Xalqın tәcavüz vә zülmündәn yalnız Sәnә pәnah gәtirirәm, ey rizvan vә әfv sahibi! Sәnә, zәmanәnin çәtinliklәrindәn, ardıcıl qәm-qüssәlәrdәn, müsibәtli hadisәlәrdәn, (Qiyamәt sәfәri üçün) lazımınca hazırlaşıb, azuqә hazırlamazdan qabaq ömrümün sona çatmasından pәnah aparıram. Mәnim üçün layiqli vә mәslәhәtli olan işlәrdә yalnız Sәndәn yol göstәrmәni istәyirәm. Vә asanlıq olan işlәrdә yalnız Sәndәn kömәk istәyirәm. Sağlamlıq libası vә onun davam tapmasının mәnim halıma şamil olmasını yalnız Sәndәn istәyirәm. Şeytanların vәsvәsәsindәn yalnız Sәnә pәnah aparıram. Sultanların zülmündәn Sәnin sultanlığına sığınıram. Pәrvәrdigara! Mәnim keçәn namaz vә oruclarımı qәbul edib, sabahımı vә ondan sonrakı günlәrimi bu gündәn vә bu saatımdan daha yaxşı et! Mәni öz qohum-әqrәbam vә tayfam arasında başıuca et, yuxuda vә oyaq olan vaxt mәni qoru! Çünki, Sәn daha yaxşı hifz edәn vә rәhm edәnlәrin daha rәhmlisisәn. Pәrvәrdigara! Hәqiqәtәn mәn, bu gün vә sonrakı günlәrdә Sәnin dәrgahına şirkdən pənah aparıram. Sәnin üçün dualarımı xalislәşdirir, onların qәbul olunması vә savab ümidi ilә hәmişә Sәnin itaәtindә qalıram. Elə isə mәxluqlarının әn yaxşısı vә haqqa doğru dә'vәt edәn Məhәmmәdә salavat göndәr. Mәni, Özünün yatmayan gözlәrinin önündә hifz edib, işlәrimin Sәnә tәrәf xәtm olunması ilә, ömrümü mәğfirәt vә bağışlanmaqla sona yetir! Hәqiqәtәn, Sәn bağışlayan vә rәhm edәnsәn. QEYD: Hәftәnin duaları adı ilә qeyd olunmuş dualar, Şeyx Abbas əl-Qumminin “Mәfatihul-cinan” kitabının 23-28-ci sәhifәlәrindә nәql olunmuşdur.
Alıntı

islam awiqi
islam awiqi
4 dekabr 2016

Alemdar,
Salam ələykə qardaş.Allah bütün müşküllərinizə fərəc versin xeyirlisilə İnşəAllah.Hər zaman yar yardımçınız olsun nəzəri sizinlə olsun.İlahi Amin Ya Rabbəl aləmin
Alıntı

Ali Ragimov
Ali Ragimov
4 dekabr 2016

Alemdar,
Senden hemiwe razi olsun insaAllah
Alıntı

Ali Ragimov
Ali Ragimov
4 dekabr 2016

Alemdar,
Salam Aleykum Emoglu necesen
Emoglu Allah ne cetinliyin muwkulun var tezlikle oz secilmiw bendelerine xatir hell etsin amin amin Ilahi amin ya Rebbel alemin
Emoglu Allah
Alıntı

Ali Ragimov
Ali Ragimov
4 dekabr 2016

Alllahin salam salavati uzerinize olsun momin baci qardawlarim Allah her birinizden razi olsun insaAllah
Alıntı

yahuseyn
yahuseyn
4 dekabr 2016

Axsaminiz xeyir Allahin salami ve rehmeti uzerinize olsunAlemdar,
Allah oz sonsuzluguna xatir butun muskullerinizi yerine yetirsin in sa Allah
Alıntı

Gulnar63
Gulnar63
3 dekabr 2016

Alemdar,
ALLAH göməyniz olsun, edilən Dualar, ALLAH qatında qebul olunsun Amin
Alıntı

Elya
Elya
3 dekabr 2016

Alemdar,
Allahın salamı olsun her kese Allah kömeyiniz olsun qardaş Allah sizin ve bütün çetinlikde olan her kese kömek olsun Amin.
Alıntı

RuQeYyA
RuQeYyA
3 dekabr 2016

Alemdar,
Axsamin xeyir qardas Allah komeyin olsun ne cetin isin var asan olsun dualarimiz sizinledi Allaha emanet olun Elemdar aga sefaetci olsun qardas Amin
Alıntı

Admin
Admin
3 dekabr 2016

Alemdar,
Allahin salami ve rehmeti uzerinize olsun qardas.Allah ne muskulunuz varsa qisa zamanda muskulunu hell etsin qardas.Agam Huseyne xatir
Alıntı

Admin
Admin
3 dekabr 2016

EliRiza,
Aleykesselam
Alıntı

Allahin-Asiqi
Allahin-Asiqi
3 dekabr 2016

Alemdar,
Aleykum salam qardaw Allah butun cetinliklerinizi asanlawdirsin Allah komeyiniz olsun
Alıntı

Alemdar
Alemdar
3 dekabr 2016

Salamun Alleykum wie ehli.sizden xahiwim var menim ucun dua edin dualarınıza ehtiyacım var.Allah razı olsun hamınızdan yaxwıki sizin kimi dostlarım var
Alıntı

iislam ismayilzade
iislam ismayilzade
3 dekabr 2016

Admin,
Alıntı

EliRiza
EliRiza
3 dekabr 2016

feel
Alıntı

islam awiqi
islam awiqi
3 dekabr 2016

Admin,
Tamamdır qardaş.İnşəAllah yoxlayacam.Çox sağolun.
Alıntı

Admin
Admin
3 dekabr 2016

islam awiqi,
Allain salami e remeti uzerinize olsun.İsleyir-yeqin siz redaktorluqdan sonra elae ede bilmirsiz.Cunki artiq xeberi de adminpanelden elade ede bilersiz.bu linke daxil olub yoxlayin http://ehliwie-samux.com/admin.php
Alıntı

islam awiqi
islam awiqi
3 dekabr 2016

Admin,
Salam qardaş axşamınız xeyir olsun İnşəAllah.Qardaş mən xəbər əlavə edə bilmirəm.Ancaq xəbərin adını və bölmsini seçə bilirəm.Prablem tək məndədi ya sizlərdə də olur?Zəhmət olmasa vaxtıvız olanda yoxlayarsız.
Alıntı

Admin
Admin
3 dekabr 2016

Ayətullah Muctehidi Tehrani
Əgər günorta vaxtı valideynin səni çağırarsa və sən də elə o zaman desən, "bəli ata"
Deyəcək, bura gəl oğlum. Atanın səninlə işi var.
Əgər axşamçağı atanın yanına gedib desən ki, atacan, məni günorta çağırdın. Nə lazım idi?
Atan deyəcək ki, mən səni günorta çağırmışam, sən indi cavab verirsən???
Namaz da bu cürdür. Allah Təala səni günorta vaxtı çağırır "Qad qamətis səlah"
Amma sən axşamçağı gedib deyirsən "Allahu Əkbər".
Alıntı

Admin
Admin
3 dekabr 2016

Acı hadisə ilə qarşılaşanda, nə edək?

Bir süfrəyə həm duz-istiot qoyarsınız və həm də şirniyyat və mürəbbə. Uşaqlar şirniyyat və mürəbbədən ləzzət alarlar. Və duz-istiotu lazımsız hesab edərlər. Lakin böyuklər üçün hər ikisi lazımlıdır. (Tebyan)

Acı hadisələrin də bərəkəti vardır:
1. İnsanın Allaha olan diqqətini daha da artırar.
2. İnsanı müdrik edər və istedadlarını çiçəkləndirər.
3. Günahlarının və büdrəmələrinin kəffarəsi olar.
4. İlahi nemətlərin qədrini daha çox bilər.
İnsan hadisələrlə rastlaşan zaman üç dəstə olurlar. Birinci dəstə o uşaq kimidir ki, istiot, soğan yeyən zaman narahat olur.
Quran buyurur ki, bir dəstə vardır ki, çətinliklə üzləşən zaman fəryad çəkərlər. "Ona bir zərər və ziyan üz verdikdə, dözməz". ("Məaric" 20).
Digər dəstə səbir edər. "Sizi mütləq bir az qorxu və aclıqla, eləcə də mal, can və (ağac) məhsulların(ın, yaxud arvad-uşaq kimi həyat səmərələrinin) azlığı ilə imtahan edəcəyik. Səbir edənlərə müjdə ver". ("Bəqərə" 155).
Başqa bir dəstə isə çətinlikləri qarşılamağa gedər. "Möminlər içərisində elələri də vardır ki, Allahla (döyüşdə ölənə qədər sabitqədəm olmaq barədə) bağlamış olduqları əhdi doğrultdular. Onlardan bəzisi öz nəzrlərinə əməl etdilər (şəhid oldular), bəzisi isə (şəhid olmağı) gözləməkdədirlər. Onlar (öz əhdlərində) heç bir dəyişiklik etmədilər". ("Əhzab" 23).
Həzrət Peyğəmbərin (s) zamanında elə şəxslər var idi ki, cihada getmək üçün Həzrətə (s) müraciət edirdilər, lakin Peyğəmbər (s) onlara deyərdi ki, onlara veriləsi nə atı və nə də qılıncı vardır. Bu insanlar da narahat olub ağlayardılar.
Acı hadisələrə əgər səbir və tədbirlə yanaşsaq, ondan ən yaxşı şəkildə bəhrələnə bilərik. Necə ki, llimondan şirin şərbət düzəltmək olur, insan əgər mətbəxdə mahir olarsa, portağal qabığından belə mürəbbə bişirə bilər. Bu gün insanlar hətta zibildən belə faydalanmağı öyrəniblər.
Həzrət Zeynəb (s.ə) zalımın sarayında dediyi xütbəsi ilə öz əsirliyindən elə istifadə etdi ki, Əməvi sistemini sarsıtdı. Şam məscidində İmam Səccad (ə) minbərə çıxır və Bəni-Üməyyə rejimini şiddətlə tənqid edir. Yezid (lən) İmamı (ə) susdurmaq üçün azan deyənə əmr etdi ki, azan versin. Lakin İmam (ə) azandan da faydalandı və onun sözlərini elə təfsir etdi ki, məsciddə olanlar titrəməyə başladılar. Xüsusilə də o zaman ki, Peyğəmbərin (s) adı çəkildi, İmam Səccad (ə) üzünü Yezidə (lən) çevirib buyurdu: "Ey Yezid! Bu Muhəmməd (s) sənin babandır, yoxsa mənim? Məgər bu əsirlər onun nəslindən deyildirmi?".
O zaman ki, İmam Kazımı (ə) təknəfərlik zindana apardılar, Həzrət (ə) buyurdu: "Necə də ibadət üçün yaxşı yerdir".
Alimlərin bir çoxu ən gözəl əsərlərini çətin zamanlarında və ya zindanda yazmışdılar. Ona görə də bu acı hadisələrdən şirin bəhrə aparmaq mümkündür.
Alıntı

   

Son şərhlər

 • “Cənnət anaların ayağı
  khkghguygyugyug8go8fukgiugygygyu
  2016-12-07 19:11:52
 • heyder


  3/70
  Sual Cavab
  Qardas saytda Haci Sahinin erefe adli moizesi var orada Haci deyirki insan cennetde ALLAHi gorecek a
  2016-12-07 19:02:27
 • Aysel 87


  0/6
  Sual Cavab
  Əssalamun ələykum. Zəhmət olmasa deyərdiz salavat göndərərkən əlin üzə çəkilməsi vacibdirmi yoxsa el
  2016-12-07 15:02:44
 • Dəhnəli


  0/1
  Gətiribdir (şeir)
  O yenilməz bir varlıqdır,Tay olmaz nöqsan olana.Nə heyvana bəlli olar,Nə cahil insan olana.O büsbütü
  2016-12-07 14:37:19
 • AsimMurad


  0/1
  Sual Cavab
  Ramil Yunus,o saytlarin linkin ata bilersiz,
  2016-12-07 11:36:04
 • Hicaba bəhanələr
  Salam.Atamla anam bacima ve mene hicab baqlamaqa icaze vermirler 
  2016-12-07 11:05:11
 • Sual Cavab
  Salam.qorxanda esaseben hansi dua oxunur? Xahis edirem cavablandirasiniz
  2016-12-07 01:29:54
 • yahuseyn


  318/2417
  “Sadiqin” (Sadiq
  Allah razi olsun medis qizim Ellerin derd gormesin Allah butun hacetlerini versin in sa Allah amin.&
  2016-12-06 23:34:55
 • yahuseyn


  318/2417
  Badi-kubə ilahilər qrupu
  Canim sene qurban olsun yorgun korpe Ruqeyyem senin butun cekdiyin ezablara butun neslim qurban korp
  2016-12-06 23:29:00
 • yahuseyn


  318/2417
  Hacı Zahir Mirzəvi -
  Can agam sene canim qurban olsun ,Allah dusmenlerine lenet elesin.Perverdigara sen ozun agami ziyare
  2016-12-06 23:23:23
 • Canlı TV

  Youtube kanalımıza Abunə ol

  Təqvim


  Saytda olanlar

  
  Cəmi istifadəçilər: 26
  Qonaqlar: 24

  Online İstifadəçilər:   Online Axtarış robotları: 


  Saytda olmuş ən son 20 nəfər: 

  Statistika

  +6  
  Xəbərlər: 16481
  +19  
  Şərhlər: 49644
  +3  
  İstifadəçilər: 4987

  Bunlardan:
  Admin: 2
  Redaktor: 4
  Sayt nəzarətçisi: 6
  VİP: 1
  Şərh nəzarətçisi: 0
  İstifadəçi: 4973

  Qeydiyyatdan keçiblər:
  Bu gün: 3
  Dünən: 5
  Həftə ərzində: 17
  Ay ərzində: 59

  Yeni İstifadəçilər

  Sorğu

  Namaz qılırsız?

  Təqvim

  «    Dekabr 2016    »
  BeÇaÇCaCŞB
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031 
  Həzrət Rəsuli-Əkrəmdən (s) nadir və bənzərsiz hikmətli kəlamlar:"Təqva (günahdan çəkinib vacibata əməl etmək) ən şərəfli əməldir." "İmkan olduğu halda borcu qaytarmamaq zülmdür." "İmkan olduğu halda dilənmək atəşdir. (Cəhənnəm odudur.)" "Allahın ne`mətlərini yada salmaq həmin ne`mətlərin şükrüdür." "Fərəcin (İmam Zamanın (ə) zühuru) intizarı ibadətdir."
  
  Muxtar Namə 1-10
  Müəllif: Admin | 1-01-2014, 15:33 | Baxılıb: 4 214
   
   
  Bölmə: Dini filmlər / Muxtarnamə
  Şərhlər: 6
  Ctrl+Enter Mətndə qrammatik səhv var? Onu siçan ilə seçin və "Ctrl+Enter" düyməsini sıxın (Savab qazanmağa çalışın)
  
  Sitat | | | | | Cavabla
  Müəllif: Sirli_melek | Status: İstifadəçi Offline | 25 aprel 2014 22:26 | Sayt nəzarətçisi | Şərh yazdı
  ALLAHIN SAlami salavati xeyir duasi uzerine olsun cox sagolun ALLAH yezidere min lenet edsin  baxilmaga deyerli bir kinodu  nece zalimlik nece vehwilik susuz olen canarim Canim fede haqq yoluna ehli beyt yoluna Allah yoluna ALLAH sonsuz razi osun emeyi kecen her kesden sayenizde bele dini filimklere baxiriq

  --------------------
  Bəyənmədim 0
  
  Sitat | | | | | Cavabla
  Müəllif: Admin | Status: İstifadəçi Offline | 24 aprel 2014 18:05 | Administrator | Şərh yazdı
  Sitat: Sirli_melek
  Xeber ucun tesekkur-duzeltdim
  Bəyənmədim 0
  
  Sitat | | | | | Cavabla
  Müəllif: Sirli_melek | Status: İstifadəçi Offline | 24 aprel 2014 17:41 | Sayt nəzarətçisi | Şərh yazdı
    ALLAHIN SAlami salavati xeyir duasi uzerine olsun cox sagolun« qardaw baxdim amma nese mende 5 serya acmadi:((((

  --------------------
  Bəyənmədim 0
  
  Sitat | | | | | Cavabla
  Müəllif: Admin | Status: İstifadəçi Offline | 21 yanvar 2014 22:01 | Administrator | Şərh yazdı
  Sitat: Nemet
  filim 45 seriyaydiye qaqaw qalannarinda qoyarsan

  40 seriyadi
  Bəyənmədim 0
  
  Sitat | | | | | Cavabla
  Müəllif: Nemet | Status: | 18 yanvar 2014 01:42 | Qonaq | Şərh yazdı
  filim 45 seriyaydiye qaqaw qalannarinda qoyarsan
  Bəyənmədim 0
  
  Sitat | | | | | Cavabla
  Müəllif: miryaqub | Status: İstifadəçi Offline | 1 yanvar 2014 15:39 | İstifadəçi | Şərh yazdı
  Allah razi olsun.Ela filmdir.en sevdiyiim filmlerden birirdir

  --------------------
  Bəyənmədim 0
  Adınız:*
  E-mail:*
  Şərh:
  Kodu daxil edin: *
  yenilə, əgər kod görünmürsə